Toimituslajeja ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajanmäärääminen. Vastaamme myös toimituksiin liittyvästä rekisteröinnistä ja valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin liittyvästä tietopalvelusta.

Kiinteistötoimitusta haetaan täyttämällä oheinen lomake tai suoraan yksiköstä.

Toimitusta voi hakea alueen omistaja, osaomistaja tai haltija.

Tontin lohkomistoimitus

Yhden tai useamman kiinteistön alueella sijaitseva rajoiltaan sovittu alue voidaan lohkomistoimituksessa muodostaa kiinteistöksi.

Asemakaava-alueella tämä tarkoittaa sitovan tonttijaon mukaisen tontin lohkomista ja rekisteröintiä tontiksi.

Lohkominen kaava-alueella 

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tontti on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen ja merkitty kiinteistörekisteriin. Asiasta kannattaa ottaa selvää jo siinä vaiheessa, kun on tekemässä kiinteistökauppoja. Jos kaupankohteena on määräala, on se lohkottava tontiksi eli erilliseksi asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi kiinteistöksi. 

Tontin lohkomista haetaan Iisalmen kaupungin tonttipalveluyksiköstä. Toimituksen hakijana voi olla määräalan ostaja, myyjä tai vuokraoikeuden haltija. Toimitus tulee vireille myös lainhuudon hakemisen jälkeen siten, että maanmittauslaitos ilmoittaa tonttipalveluyksikköön myönnetystä määräalan lainhuudosta. Kiireellisessä tapauksessa asiaa voi nopeuttaa toimitusta hakemalla. 

Toimituksen vireille tulon jälkeen kiinteistöinsinööri tekee määräyksen toimituksen suorittamisesta toimitusinsinöörille. Toimitusinsinööri tutkii lohkomistoimituksen edellytykset, tekee maastokatselmuksen tai merkitsee tontin maastoon, laatii asiakirjat ja kartan sekä kutsuu asianosaiset toimitukseen. Toimituskokous pidetään kaupungintalolla. Toimitusta seuraa valitusaika, jonka päätyttyä lohottu määräala rekisteröidään omaksi kiinteistökseen valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen rakennusvalvontaviranomaisella on tältä osin edellytykset myöntää rakennuslupa. 

Lohkominen haja-asutusalueella 
Haja-asutusalueella lohkomisia tekee Pohjois-Savon maanmittaustoimisto. Haja-asutus alueelle rakentavalla ei kuitenkaan ole samanlaisia paineita lohkomiselle kuin kaava-alueella. Rakennuslupa voidaan hakea vaikka kyseessä olisikin määräala. 

Laadunmuutos kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä 
Jos kiinteistörekisterissä tilana olevan kiinteistön ala vastaa sitovan tonttijaon mukaisen tontin alaa, voidaan tontti rekisteröidä ilman varsinaista lohkomistoimitusta. Lohkomisen vireille tullessa toimitusinsinööri tutkii onko edellytyksiä tehdä toimitus laadunmuutoksena.

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus esimerkiksi tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin ja maanalaisten johtojen sekä niihin liittyvien laitteiden sijoittamiseen ja käyttämiseen. Yleensä oikeus perustuu asianosaisten sopimukseen.

Rajan määräämistoimitus

Jos kiinteistön rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai kiinteistöjen välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan maanomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen. Raja määrätään ja pyykitetään kiinteistönmääritystoimituksessa.

Rajan näyttö

Mikäli tarvitaan tietää rajan sijainti (aidan rakentamista tms.) varten eikä pyykitystä tarvita, kaupungin mittaryhmä merkitsee tilauksesta rajan sijainnin puupaaluilla.
Tilaukset numerosta  040 8302729.

 
Yhteystiedot

Eloranta Sirkku

kiinteistöinsinööri
Pohjolankatu 14
040 355 1838
sirkku.eloranta@iisalmi.fi

Qvintus Jorma

kiinteistöteknikko
Pohjolankatu 14
040 543 4945
jorma.qvintus@iisalmi.fi