Kaupungin myöntämät avustukset

Yhdistysten toiminta-avustusten hakeminen Iisalmessa

 

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallisissa sanomalehdissä ja kaupungin Internet-sivustolla. Sama hakuaika koskee myös kaupunginhallituksen myöntämiä kohdeavustuksia. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kohdeavustusten hakua tämä hakuaika ei koske. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen hyväksymästä avustusten myöntämisperusteesta.  

Vuonna 2017 Iisalmen kaupungin jakamissa yhdistysten toiminta-avustuksissa otetaan huomioon SUOMI100 –juhlavuosi ja yhdessä tekemisen teema.  Avustusta hakevan toimijan kannattaa tuoda esille hakemuksessa osallistumisensa juhlavuoden toimintaan. Kukin avustusta jakava toimielin päättää itse, miten painotus toteutetaan. Lisätietoa juhlavuoteen osallistumisesta tarkemmin verkkosivulla: www.iisalmi.fi/suomi100 

Hakulomakkeet löytyvät alta liitteinä sekä paperisina palvelukeskusten palvelupisteistä.

Ajankohtaista

Seuraavat paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille varattujen toiminta-avustusten haku aika 
13.2.-8.3.2017 klo 15:

  • Kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustukset sekä sosiaalityön tukemiseen tarkoitetut avustukset. Lisätietoja talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, puh. 040 154 7622.
  • Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset. Lisätietoja Sanna Marin-Kainulainen, puh. 040 588 9074.
  • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen sekä vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset. Lisätietoja Kaija Herd, puh. 040 830 2703 ja Pekka Partanen, puh. 040 545 4567.

Hakemukset toimitettava määräaikaan mennessä kaupungintalon Info/kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@iisalmi.fi  tai postitse osoitteella: PL 10/Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa myös sähköisesti Asiointitili-palvelun kautta liitetiedostona. Palveluun voi kirjautua osoitteessa: https://asiointitili.suomi.fi.  

Lisätietoja

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.1.2016 avustusten myöntämisperusteet, joka ohessa liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa
talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
marja-leena.martikainen(at)iisalmi.fi
tai puh. 040 1547 622

Jaetut avustukset

Tiedot jaetuista avustuksista löytyvät kokouspöytäkirjoista:

http://julkaisu.iisalmi.fi

Kaupunginhallituksen avustukset
Kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia noin 50 yhteisölle. Avustusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja terveystyötä tukevaa toimintaa.
Liikunta- ja nuorisoavustukset
Liikunta- ja nuorisopalvelut myöntävät vuositasolla avustuksia noin 70 yhteisölle. Avustukset jakaantuvat toiminta-avustuksiin, koulutus- ja kurssitoimintaan, apurahoihin ja stipendeihin sekä liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapito- ja ylläpitoavustuksiin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrittelee vuosittain käyttösuunnitelmassa kokonaisavustussumman jakamisesta edellä mainittuihin avustuksiin. Suurin osa avustusmäärärahasta kohdistuu liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminnan tukemiseen (toiminta-avustukset).
Kulttuuriavustukset
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain avustuksia reilulle kahdellekymmenelle toimijalle. Kulttuuripalvelut määrittelee vuosittain käyttösuunnitelmassa kokonaisavustussumman jakamisesta toiminta-avustuksiin, kohdeavustuksiin ja kulttuurin tunnustuspalkintoon.
Yksityistieavustukset

 

Iisalmen kaupungin tiejaosto voi myöntää tiekunnalle yksityistieavustusta tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet). Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lu­kumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle. Avustettavan tien vähimmäispituus on 200 m. Avustusten hakuajankohta on alkuvuodesta ja siitä tiedotetaan erikseen.